สรุปให้แล้ว! ประกันสังคม ให้กู้ เงินชราภาพ มาใช้ได้ก่อน เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ ผู้ประกันตน ม.33

สรุปให้แล้ว! ประกันสังคม ให้กู้ เงินชราภาพ มาใช้ได้ก่อน เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ ผู้ประกันตน ม.33

อัปเดต ข่าว เงินชราภาพ ล่าสุด วันนี้ อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ครม. อนุมัติผ่านร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม สามารถกู้ “เงินชราภาพ” ดึงเงินในอนาคตมาใช้ได้แล้ว สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) ที่มี อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ พร้อมรับเงินบำเหน็จชราภาพ เมื่อนำเงินสมทบครบเงื่อนไข

ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) มีเฮ! 

หลังวันนี้ทาง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ แถลงมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของผู้ประกันตนนั้น กระทรวงแรงงานจึงเสนอกฎหมายดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

ทาง ครม. เห็นชอบ อนุมัติ พ.ร.บ. ประกันสังคม ยืม “เงินชราภาพ” มาใช้ก่อนได้ โดยประกอบด้วยหลักการ 3 ขอ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ขอเลือกเงินบำนาญหรือเงินบำเเหน็จชราภาพ  มีสิทธิเลือกรับเงินบำนาญชราภาพหรือเงินบำเหน็จชราภาพ เมื่อนำส่งเงินสมทบครบเงื่อนไขการได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว

ขอกู้เงินชราภาพ ประกันสังคม โดยการกู้เงินชราภาพในอนาคต มาใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

ขอคืนเงินชราภาพประกันสังคม สามารถนำเงินกรณีชราภาพที่ตนสมทบอยู่ในกองทุนประกันสังคมออกมาใช้ก่อนบางส่วนอีกด้วย

นอกจากนี้ทางด้านของ รมว.แรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เผยรายละเอียดว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ประกอบกับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของผู้ประกันตนนั้น กระทรวงแรงงานจึงเสนอกฎหมายดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

นายสุชาติ กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับนี้ ได้แก่

1. การขยายความคุ้มครองให้กับผู้ประกันตนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ | เงินชราภาพ ประกันสังคม โดยขยายอายุขั้นสูงของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้ ให้ผู้รับเงินบำนาญชราภาพสามารถขอรับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าได้

2. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพอันเกิดจากข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน | เงินชราภาพ ประกันสังคม สำหรับการ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตน โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญชราภาพได้ (ขอเลือก) ในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สาธารณภัย หรือเหตุการณ์อื่นใดอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน ก็สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้ (ขอคืน) และการนำเงินสะสมกรณีชราภาพไปเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินได้ (ขอกู้)

3. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อื่น ๆ | เงินชราภาพประกันสังคม สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของ เงินชราภาพประกันสังคม ล่าสุด ประกอบด้วย เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากเดิมจ่าย 90 วัน เป็น 98 วัน เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพจากเดิมจ่ายร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 กรณีสงเคราะห์บุตรให้ได้รับการคุ้มครองต่อไปอีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน

4. ปรับปรุงเงื่อนไขในการสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และกำหนดให้เงินเพิ่มของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะต้องไม่เกินเงินสมทบที่ต้องจ่าย

5. แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง เพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการในการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ รวมทั้งการบริหารจัดการพนักงานและลูกจ้าง

6. การแก้ไขมาตรการการลงโทษทางอาญาแก่นายจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะความผิดที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย “การปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ.ประกันสังคมในครั้งนี้ จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกันตนได้มีหลักประกันทางสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสังคมที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ รวมทั้งเป็นการจัดรัฐสวัสดิการที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงอายุอีกด้วย นายสุชาติ กล่าวตอนท้าย

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป